Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 181 ОТ 10.05.2012 Г

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ, заявление вх.№ 94-И-46 / 11.04.2012 г. от Екатерина Стефанова Дафовска и Цона Илиева Дафовска чрез адв. Иванка Василева Сивенова за разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот № 80371.242.613 в кв.90 по плана на гр. Чепеларе и Решение № 87, взето с Протокол № 6 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 29.03.2012 г.,

ЗАПОВЕД № 181 от 10.05.2012 г ЗАПОВЕД № 181 от 10.05.2012 г
дата на публикуване: 2012-05-10 10:00:00 | големина: 61.50 KB
|