Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Донка Атанасова Найденова на адрес: гр. София, ул. ”Шандор Петьофи” 32, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-995 (1) от 02.05.2012 г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че на заседание на ОЕСУТ при Община Чепеларе, проведено на 23.04.2012 г. /Протокол № 3, Решение ІІ. № 3/ бе разгледан проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-Завод за ски № 2 – площадка „Север”, поземлен имот № 80371.243.20, УПИ ХІ-Обществени нужди и поземлен имот № 80371.243.21, УПИ Х – Дърводелска работилница /цех/ в кв.1 по плана на гр. Чепеларе.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2012-05-10 12:09:15 | големина: 64.00 KB
|