Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 171/27.04.2012 год. на Кмета на Община Чепеларе.

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Ръководител проект” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, бюджетна линия: BG051PO001-5.1.04 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика; Основна област на интервенция 5.1.: Подкрепа на социалната икономика, в Община Чепеларе. Трудов договор ще бъде сключен при одобрение на проекта на Община Чепеларе и сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Чепеларе и Управляващия орган.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2012-05-10 11:31:00 | големина: 248.50 KB
|