Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 160 ЧЕПЕЛАРЕ, 20.04.2012 Г.

На основание чл.150 от ЗУТ и заявление вх.№ 26-00-358 / 20.04.2012 г. от „ДЕМАНО” ООД с. Проглед за изготвяне на проект за ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване на УПИ VІІ-18.40-За фотоволтаична инсталация в местност „Аладжика”, землище на с. Проглед, с представени нот. акт № 164, том І, рег. № 860, дело № 133 / 2009 г., Заповед № 121 / 26.03.2012 г. на Кмета на Община Чепеларе за право на прокарване на кабелен преход от ЖР стълб № 18 на ВЛ 20 KV „НОА”, ел. захранване 20 KV до БКТП за обект: „Фотоволтаична електроцентрала”, разположена в УПИ VІІ-18.40-За фотоволтаична инсталация в местност „Аладжика”, землище на с. Проглед през общинска собственост (полски път) № 58517.18.96 и Договор № 160 от 29.03.2012 г. за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти по смисъла на чл.193 от ЗУТ

ЗАПОВЕД № 160 ЗАПОВЕД № 160
дата на публикуване: 2012-04-23 10:19:30 | големина: 62.50 KB
|