Приключени

ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛ ВЪПРОС КЪМ ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА NO 9001058
Дата на публикуване: 2012-04-21 14:48:33

Във връзка с постъпил въпрос от страна на кандидат-участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР” по проект „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”, Възложителя дава следния отговор: