Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 153 ЧЕПЕЛАРЕ, 19.04.2012 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 62а, ал.4, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2,  т.2 и т.6 от ЗУТ, заявление вх.№ 26-00-262 / 20.03.2012 г. от „ЕКОТУР ЧМ” ООД с управител София Красимирова Хаджиева, собственик на УПИ ІХ-107 в кв. 34 по плана на с. Хвойна съгласно представен нот. акт № 16, том 7, рег.№ 56, дело № 16 / 2007 г.,  който е идентичен с поземлен имот № 2134, по попълване на кадастралния план, одобрено със заповед № 405 / 21.10.2011 г. на Кмета на Община Чепеларе и  Становище вх.№ 94 С-60 / 25.03.2010 г. от Сийка Иванова - гл. специалист „Общинска собственост и транспорт” при Община Чепеларе за разрешение за изготвяне на ПУП – ПРЗ  за УПИ ІХ-107 и поземлен имот № 2135, попадащ в УПИ І-Озеленяване – общински с Акт № 238 за частна общинска собственост от 12.12.2011 г., 

Заповед № 153 Заповед № 153
дата на публикуване: 2012-04-20 10:53:04 | големина: 60.50 KB
|