Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 132 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 03.04.2012 ГОД.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Решение № 62 прието с протокол № 5 от 20.02.2012г. на Общински съвет Чепеларе и чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 изр. 2-ро от ЗОС и чл. 82, ал. 3, чл. 83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ЗАПОВЕД № 132 ЗАПОВЕД № 132
дата на публикуване: 2012-04-05 16:31:29 | големина: 32.00 KB
|