Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 128 ЧЕПЕЛАРЕ, 29.03.2012 Г.

На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, молба вх.№ 26-00-139 / 03.02.2012 г. от инж. Албен Рашков Родопманов – управител на „Виастройинженеринг” ООД гр. Смолян с Акт за държавна собственост № 14 от 13.07.1999 г., който със Заповед № 188-ДС / 14.05.2001 г. на Областен управител с административен център Смолян е отписан от актовите книги на недвижимите имоти – държавна собственост в полза на „Виастройинженеринг” ООД гр. Смолян и представено с писмо вх.№ 26-00-139 (4) / 16.03.2012 г. удостоверение за идентичност изх.№ АК-02-27-395 / 13.03.2012 г. на Областен управител на област Смолян,

Заповед № 128 Заповед № 128
дата на публикуване: 2012-03-30 09:05:57 | големина: 62.50 KB
|