Новини

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА И РАБОТНА СРЕДА И ПРЕДПРИЕМАНЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ, В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

На 16.03.2012 г. беше подписан договор между ГД „Програмиране на регионалното развитие” и Община Чепеларе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

Прессъобщение 21.03.2012 Прессъобщение 21.03.2012
дата на публикуване: 2012-03-16 12:00:00 | големина: 64.50 KB
|