Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 70 ЧЕПЕЛАРЕ, 29.02.2012 Г

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.62а, ал.3, т.4 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Р-152 / 21.09.2011 г. от Рени Зафирова Терзиева, Албимор Ананиев Терзиев, Светослав Банков Терзиев, Росена Събева Терзиева, Елеонора Зафирова Синьокова, Стоян Замфиров Синьоков, Веселин Багрянов Дренчев и Венета Зафирова Дренчева и молба вх.№ 94-Р-152 (2) / 02.02.2012 г. от Елеонора Зафирова Синьокова,


Д О П У С К А М :


Рени Зафирова Терзиева, Албимор Ананиев Терзиев, Светослав Банков Терзиев, Росена Събева Терзиева, Елеонора Зафирова Синьокова, Стоян Замфиров Синьоков, Веселин Багрянов Дренчев и Венета Зафирова Дренчева да изработят проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 80371.243.1551, УПИ V-1173 в кв.45 по плана на гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.
На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спирам прилагането на действащия застроителен и регулационен план в частта, за която се отнася.
Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове – ДВ бр.57 / 2001 г., да се изработи върху актуална кадастрална основа и в мащаба на плана 1:500. Към проекта да се представят актуална скица, скица – извадка от действащия ЗРП на гр. Чепеларе, геодезическо заснемане и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от СГКК гр. Смолян за заинтересуваните собственици и съседи.
Проектът да се изготви от правоспособни специалисти.

Заповед № 70 Заповед № 70
дата на публикуване: 2012-03-01 21:11:10 | големина: 61.00 KB
|