Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.18а ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 ал.1 и ал.2, чл. 38 ал.1 от Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № РД01-284/28.03.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Кметът на Община Чепеларе със Заповед № 62/23.02.2012г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управление на социална услуга в общността – резидентен тип  ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП  в с.Павелско, община Чепеларе, област Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2012-02-24 10:16:57 | големина: 93.00 KB
|