Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № ПП-С-148 ОТ 17.01.2012 Г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до Анастасия Костадинова Шокова на адрес: гр. София, ул. „Погледец” 24, вх.Б, ет.5, ап.33; Тодор Вълков Стайков на адрес: гр. Смолян, бул. „България” 28; Стефан Цветков Цветков на адрес: гр. Варна, р-н Приморски, Общежитие „Люлин” 1, ап.108 и Адриана Йорданова Райчевска на адрес: гр. Пловдив, ул. „Сливница” 8, ет.6, ап.20, Община Чепеларе обявява

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № Пп-С-148 от 17.01.2012 г.

На основание чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме, че бе разгледан и приет с Протокол № 1, Решение № 10 от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № 451 от 16.11.2011 г. на Кмета на Община Чепеларе, проведено на 12.01.2012 г. Помощен план за поземлен имот №299 в кв.21 по плана на с. Зорница – местност „Долна махала”, собственост на н- ци на Стайко Вълков Терзийски.
На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ, Ви уведомяваме, че в 30 - дневен срок от съобщаването по чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ, заинтересуваните лица могат да се запознаят с помощния план и придружаващата го документация и имат право да направят писмени искания и възражения до Кмета на Община Чепеларе.

СЪОБЩЕНИЕ №  Пп-С-148 от 17.01.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-С-148 от 17.01.2012 г.
дата на публикуване: 2012-02-14 10:24:01 | големина: 63.50 KB
|