Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № ПП-Й-49 ОТ 16.01.2012 Г.

СЪОБЩЕНИЕ № Пп-Й-49 от 16.01.2012 г.

На основание чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме, че бе разгледан и приет с Протокол № 1, Решение № 13 от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № 451 от 16.11.2011 г. на Кмета на Община Чепеларе, проведено на 12.01.2012 г. Помощен план за поземлен имот № 625 в кв.8 по плана на с. Орехово, местност „Горно блато”, собственост на н- ци на Костадин Тодоров Делов.
На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ, Ви уведомяваме, че в 30 - дневен срок от съобщаването по чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ, заинтересуваните лица могат да се запознаят с помощния план и придружаващата го документация и имат право да направят писмени искания и възражения до Кмета на Община Чепеларе.

СЪОБЩЕНИЕ № Пп-Й-49 от 16.01.2012 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-Й-49 от 16.01.2012 г.
дата на публикуване: 2012-02-10 10:17:26 | големина: 63.50 KB
|