Училища

ПГ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ - Никола Вапцаров

Училището предлага следните специалности:


Горско и ловно стопанство

Тази специалност Ви предоставя възможност да се реализирате като:
техник – лесовъд
горски стражар
специалист в ловното стопанство

Монтьор на селскостопанска техника
Най-старата и търсена професия в училището Ви предлага, възможност да приложите комплексна механизация на селското стопанство в планински и полупланински райони.


ПГ по СГСТ „Никола Вапцаров” предлага и две НОВИ специалности за учебната 2012/2013г.:


Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
Професия: Техник на енергийни съоражения и инсталации

Специалност ”Автомобилна мехатроника”
Професия: Техник по транспортна техника
Срок на обучение четири години след завършено основно образувание.
Форма на обучение: дневна

Местоположение: Град Чепеларе (община Чепеларе, област Смолян)
Адрес: ул."Беломорска" No 3, 4850 Чепеларе 

Телефон/факс:  
+359 (0)3051 20-82; 
+359 (0)3051 29-83; 
+359 (0)3051 22-47

eMail: pgsgs@abv.bg
http://pgsgst.org/