Обявления и заповеди

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪРНАТО ПИСМО, ИЗПРАТЕНО ДО ЕМИЛИЯ БОРИСОВА БОЯДЖИЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94-В-327(4) от 23.12.2011 г.

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че бе разгледан /Протокол №13/15.12.2011 г., Решение ІІ.№1 на ОЕСУТ при Община Чепеларе/ коригиран проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 80371.243.1134, 80371.243.1133 и 80371.243.1132, за които е отреден УПИ ІV-1132,1133,1134 в кв.34 по плана на гр.Чепеларе с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в едномесечен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се запознаете с проекта, да направите писмени възражения и искания по проекта до Кмета на Община Чепеларе.

Проектът е изложен в стая № 1 на първия етаж в Община Чепеларе.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Емилия Борисова Бояджиева Във връзка с върнато писмо, изпратено до Емилия Борисова Бояджиева
дата на публикуване: 2012-01-23 15:48:39 | големина: 63.50 KB
|