Структура

ИНЖ. ТРИФОН ПАЛЬОНГОВ – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ”

Стая № 4, тел.: 03051 82-77 (0882 392 708)