Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 10 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 10.01.2012 Г.

На основание чл.51, ал.З и чл.65, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия и чл.44, ал.2 от ЗМСМА,

О Б Я В Я В А М :

Отменям обявеното бедствено положение на територията на Община Чепеларе.

НАРЕЖДАМ:

1. Отменям бедственото положение, считано от 18.30 часа на 10.01.2012г.
2. Сформираният щаб да установи разходите и сумите за изплащане на наетите фирми и събере всички разходооправдателни документи свързани с направените разходи.
3. Да се информират кметовете и кметските наместници по места за отмяна на бедственото положение.
4. Да се информира ОКИЦ - Смолян за отмяна на бедственото положение.
5. Да продължи дейността на снегопочистващите фирми, с които има сключени договори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата, свързани с нейното изпълнение.
Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на Област Смолян и на Министъра на вътрешните работи и разгласи на населението чрез интернет оповестителната система чрез външно излъчване.

ЗАПОВЕД № 10 гр.Чепеларе, 10.01.2012 г. ЗАПОВЕД № 10 гр.Чепеларе, 10.01.2012 г.
дата на публикуване: 2012-01-11 09:30:33 | големина: 94.51 KB
|