Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪРНАТИ ПИСМА, ИЗПРАТЕНИ ДО КАПКА ИВАНОВА ЧЕТРОКОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94-С-55 от 07.12.2011 г.

Община Чепеларе на основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 491 от 07.12.2011 г. е одобрен:
ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 80371.240.1803, попадащ в УПИ ІХ-Озеленяване в кв.103 по плана на гр. Чепеларе, като се обособяват:
УПИ ІХ-240.1803-Жилищно застрояване, УПИ ХVІІ-Озеленяване и УПИ ХVІІІ-Озеленяване, за сметка на УПИ ІХ-Озеленяване по регулационни линии, показани с червен и кафяв цвят на графичната част на представения ПУП.
Определя се начина на застрояване на УПИ ІХ-240.1803-Жилищно застрояване в устройствена зона “Жм” по ограничителни линии на застрояване, показани с червен пунктир, котировки с черно и с устройствени показатели за застрояване: плътност на застрояване – 50%, Кинт 1.2, озеленяване – 40%, Н 3 (10 м), показани в матрицата на представения ПУП.
Заповедта и ПУП се намират в Община Чепеларе, ет.I, стая № 1 и може да се прегледат от заинтересованите собственици на засегнатите имоти, които имат право в 14 дневен срок от подписване или /получаване/ на настоящото съобщение да направят писмено възражение чрез Кмета на Община Чепеларе до Административен съд гр.Смолян в 2 екземпляра.