Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА, ЧЕ ВАСИЛКА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА - ВЬОРЕНШИМЕЛ, ЖИВЕЕ В АВСТРИЯ, ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ОБЯВЯВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 94-С-55 от 28.09.2011 г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Решение ІІ, № 2, взето с протокол № 7 от заседание на Общински Експертен съвет па устройство на територията при Община Чепеларе, проведено на 30.06.2011 г. и Заповед № 486/07.12.2010 г. на Кмета на Община Чепеларе, Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 80371.240.1803, попадащ в УПИ ІХ-Озеленяване в кв.103 по плана на гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.
Уведомяваме Ви, че съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се запознаете с проекта, да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Чепеларе.
Проектът е изложен в стая № 1 на първия етаж в Община Чепеларе.