Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪРНАТО ПИСМО, ИЗПРАТЕНО ДО „КИНТАЙЪР БАЛКАН ТРЕЙДИНГ” ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-Р-133 от 08.12.2011 г.

Община Чепеларе на основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 498 от 07.12.2011 год. е одобрено:
Попълване на кадастралния план на с.Зорница с нови поземлени имоти №№284,285,286,287,288,289,291, попадащи в кв.31 и кв.32 по плана на с.Зорница, одобрен със Заповед №368 от 10.10.1989 год. с акт за непълноти / грешки / в одобрен кадастрален план №16 от 10.10.2011 год., според кафяво защрихованите черти на приложената към тази заповед скица, която е неразделна част от заповедта.
Заповедта и планът се намират в отдел “ТСУ” при Община Чепеларе, ет.I, стая №2 и може да се разгледа от заинтересованите собственици на засегнатите имоти, които имат право в 14 дневен срок от подписване или /получаване/ на настоящото съобщение да направят писмено възражение чрез Кмета на Община Чепеларе до Административен съд гр. Смолян в 2 екземпляра.