Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 523 ОТ 19.12.2011 Г.

На основание
чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, т. 2 от Наредбата за
чистотата и опазване на околната среда в община Чепеларе, приета с Решение No 78/28.02.2008 г. на Общински съвет-Чепеларе и във връзка с изпълнение на Заповед No Р-2303/19.10.2011 г. на Министерския съвет на Република България,
относно подготовка за зимен сезон 2011-2012 г., както и Писмо с изх. No РД-04-01-21-1384/25.10.2011 г. на Областен управител на област Смолян за подготовка за зимен сезон 2011 -2012 година.

Заповед № 523 от 19.12.2011 г. Заповед № 523 от 19.12.2011 г.
дата на публикуване: 2011-12-22 10:23:17 | големина: 73.95 KB
|