Приключени

ЗАПОВЕД № 512 ОТ 14.12.2011 Г.
Дата на публикуване: 2011-12-16 12:15:23

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с Решение № 19/ 17.11.2011 г. на Общински съвет гр. Чепеларе, чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 80371.243.15 с площ 742 кв.м., находящ се в гр. Чепеларе по одобрената кадастрална карта, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: ниско застрояване(до 10 м), при първоначална тръжна цена в размер на 33390.00(тридесет и три хиляди и триста и деветдесет ) лева с ДДС.


Заповед № 512 от 14.12.2011 г. Заповед № 512 от 14.12.2011 г.
дата на публикуване: 2011-12-16 12:15:23 | големина: 27.00 KB
|