Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 500 ОТ 07.12.2011 Г.

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1 от ЗУТ, както и Решение І.№ 2, взето с Протокол № 9 от заседанието на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Чепеларе, проведено на 11.08.2011 г., 

НАРЕЖДАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ І-Комплексно жилищно застрояване в кв.17 по плана на гр. Чепеларе – общински с Акт за общинска частна собственост № 114 от 11.11.2002 г. за „Гаражни петна” с определяне начина на застрояване по задължителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”

Заповед № 500 от 07.12.2011 г. Заповед № 500 от 07.12.2011 г.
дата на публикуване: 2011-12-10 09:22:32 | големина: 59.50 KB
|