Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 489 ОТ 05.12.2011 Г.

На основание чл.14, ал.7и ал.8 от ЗОС, във връзка с изпълнение на Решение № 938, прието с Протокол № 52 от 28.07.2011 год.на Общински съвет Чепеларе, чл. 102, ал.4 и ал.6 от ЗЛЗ, чл.63, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

НАРЕЖДАМ:

1.Да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи кабинети, находящи се в Селска здравна служба в кв. 57 по плана на с. Хвойна, за срок от 3/три/ години, както следва:

Заповед № 489 от 05.12.2011 г. Заповед № 489 от 05.12.2011 г.
дата на публикуване: 2011-12-08 11:13:08 | големина: 30.00 KB
|