Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 476 ОТ 02.12.2011 Г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.13, ал.1 и чл.63, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

НАРЕЖДАМ:

1.Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени самостоятелни обекти-офиси, находящи се в общинска сграда № 1-гр. Чепеларе, построена в поземлен имот с идентификатор № 80371.241.409 по одобрената кадастрална карта на града, при първоначална месечна тръжна цена, без ДДС, за срок от 3(три) години, както следва:

Заповед № 476 от 02.12.2011 г. Заповед № 476 от 02.12.2011 г.
дата на публикуване: 2011-12-08 11:14:51 | големина: 25.00 KB
|