Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ
1. Постоянната комисия по “Бюджет и финанси”
Председател: Анета Траянова Пашалиева
Членове: Искрен Банков Бозов
Слава Тодорова Пепеланова
Петър Георгиев Лазаров
Вангелина Василева Пешинска

2. Постоянната комисия по “Общински собственост, устройство на територията и инфраструктура
Председател: Искрен Банков Бозов
Членове: Стоян Атанасов Кузмов
Слава Тодорова Пепеланова
Петър Георгиев Лазаров
Вангелина Василева Пешинска

3. Постоянната комисия по “Туризъм, проекти и инвестиции”
Председател: Слава Тодорова Пепеланова
Членове: Борис Иванов Георгиев
Анета ТраяновА Пашалиева
Гергана Петрова Качакова
Петър Георгиев Лазаров

4. Постоянната комисия по “Образование, култура, младежки дейности и спорт”
Председател: Дияна Костадинова Юрукова
Членове: Атанас Стойчев Стоев
Борис Иванов Георгиев
Гергана Петрова Качакова
Лина Василева Иванова

5. Постоянна комисия по Социални дейности, здравеопазване, 
жалби на населението и предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Председател: Вангелина Василева Пешинска
Членове: Атанас Стойчев Стоев
Дияна Костадинова Юрукова
Кирил Александров Кондакчиев
Лина Василева Иванова

6. Постоянната комисия по “Екология, земеделие и гори”
Председател: Стоян Атанасов Кузмов
Членове:Кирил Александров Кондакчиев
Борис Иванов Георгиев
Атанас Стойчев Стоев
Дияна Костадинова Юрукова