Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 383 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 19.10.2011 ГОДИНА

Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 година, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА

З А П О В Я Д В А М :

С цел опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка по време на изборния  ден:

1.Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и др.такива и на обществени места на територията на ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ от 20:00 часа на 22 октомври 2011 год. до 08:00 часа на 24 октомври 2011 година.

2. Длъжностните лица по гражданско състояние, кметовете и кметските наместници на населените места в Община Чепеларе да уведомят за забраната по т. 1 желаещите да сключат брак на датите преди и на изборния ден.

3. На 23 октомври 2011 година забранявам провеждането на спортни, масови, развлекателни и други мероприятия на територията на ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред.

Настоящата Заповед да бъде доведена до знанието на: населението, собствениците на магазини, в които се продава алкохол и собствениците на заведения за обществено хранене в гр.Чепеларе (чрез Общинската интернет оповестителна система; КТ „АСТРА”, публикуване в интернет страницата на Община Чепеларе (www.chepelare.org); поставяне на информационните табла в гр. Чепеларе и населените места в Община Чепеларе).

Копие от настоящата заповед да се връчи на Началника на РУП – Чепеларе; кметовете и кметските наместници на населени места в Община Чепеларе за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на тази заповед възлагам на началника на РУП - Чепеларе.

ЗАПОВЕД № 383 ЗАПОВЕД № 383
дата на публикуване: 2011-10-20 16:46:16 | големина: 30.00 KB
|