Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 377 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 18.10.2011 ГОД

Във връзка с допусната техническа грешка в изписания идентификатор на обекта и в отдаваната площ и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

Отменям обявеният търг със Заповед № 369 от 10.10.2011 г. на ВрИД Кмета на Община Чепеларе, за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 80371.241.908.1, находящ се в гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев” № 43, на І-ви етаж югоизточно изложение, 4 броя помещения- офиси с обща площ 20.65 кв.м., които ще се ползват за банков офис.
Настоящата заповед да се обяви на населението за сведение и на гл.
специалист “Общинска собственост” за изпълнение

Заповед № 377 гр.Чепеларе, 18.10.2011 год Заповед № 377 гр.Чепеларе, 18.10.2011 год
дата на публикуване: 2011-10-18 14:28:48 | големина: 23.50 KB
|