Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 369 ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 10.10.2011ГОД

а основание чл. 14, ал.1, ал.2 от ЗОС и  във връзка с  чл. 13, ал.1 и чл.63, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в общинска сграда на І-ви етаж югоизточно изложение с индентификатор № 80371.241.908.1, представляващи четири броя помещения с обща площ 20.65 кв.м., находящи се в гр. Чепеларе, ул.”Васил Дечев” №43, за срок от 3/три/ години, които ще се използват за банков офис, при първоначална месечна тръжна цена в размер на 144.55 лв. без ДДС

ЗАПОВЕД № 369 ЗАПОВЕД № 369
дата на публикуване: 2011-10-13 10:16:44 | големина: 33.50 KB
|