Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 358 ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, 29.09.2011 Г.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и по повод молба вх.№ 26-00-117 / 11.02.2011 г. от „Си Ен Джи - Марица” ООД гр. София със Заповеди № 283 / 29.07.2011 г., № 303 / 15.08.2011 г. и № 304 / 15.08.2011 г. на Кмета на Община Чепеларе за право на прокарване на подземен захранващ газопровод от площадката на ГЗРТ, разположена в УПИ ХІІ-243.5 в кв.1 по плана на гр. Чепеларе до производствени площадки 1 и 2 на „Амер Спортс България” ЕООД в гр. Чепеларе през имоти общинска собственост,  Становища на Областно пътно управление гр. Смолян с изх.№ 53-00-941 / 15.08.2011 г. и изх.№ 66-00-981 / 02.09.2011 г., Писмо от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив към Министерство на околната среда и водите с изх.№ РД-11-90 / 19.08.2011 г., както и Решение ІІ № 7, взето с Протокол № 9 / 11.08.2011 г. на ОЕСУТ при Община Чепеларе

ЗАПОВЕД № 358 ЗАПОВЕД № 358
дата на публикуване: 2011-10-04 15:22:39 | големина: 64.00 KB
|