Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № ПП-94-С-102 ОТ 13.06.2011 Г.

На основание чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ, Ви съобщаваме, че бе разгледан и приет с Протокол № 2, Решение № 13 от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № 282 от 22.06.2010 г. на Кмета на Община Чепеларе, проведено на 19.05.2011 г. Помощен план за поземлен имот № 2144 по плана на с. Павелско, местност „ Гергьова черква” собственост на н-ци на Димитър Янков Узунов

СЪОБЩЕНИЕ № Пп-94-С-102 от 13.06.2011 г. СЪОБЩЕНИЕ № Пп-94-С-102 от 13.06.2011 г.
дата на публикуване: 2011-08-30 14:24:36 | големина: 21.50 KB
|