Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 309

На основание чл.14, ал.7и ал.8 от ЗОС, във връзка с изпълнение на Решение № 938, прието с Протокол № 52 от 28.07.2011 год.на Общински съвет Чепеларе,  чл. 102, ал.4 и ал.6 от ЗЛЗ, чл.63, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Заповед № 309 Заповед № 309
дата на публикуване: 2011-08-19 14:40:13 | големина: 29.50 KB
|