Приключени

ЗАПОВЕД № 272
Дата на публикуване: 2011-08-17 13:16:21

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС и чл.14, ал.1 от НРПУРИВОС Кметът нарежда:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен и незастроен поземлен имот с площ 448 кв.м., за който е отреден УПИ І - Тепавица в кв. 61 по плана на с. Орехово, ведно с построената в него едноетажна сграда със застроена площ 22 кв.м. при първоначална месечна тръжна цена 459,00 /четиристотин петдесет и девет/ лева без ДДС, за срок от 3 /три/ години.

2. Дата на провеждане на търга – 11.08.2011 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на трети етаж в сградата на Община Чепеларе.

3. Утвърждавам тръжна документация и договорът за наем, като неразделна част от нея и определям цена на един комплект 20.00 лева.

4. Тръжна документация се предоставя в ст.4 на ОбА всеки работен ден от 10.00ч. до 16.00ч. до деня предхождащ деня на провеждане на търга срещу заплатена такса в касата на ОбА.

5. Депозит в размер на 10% от стойността на тръжната цена се приема до 16.00ч. на 10.08.2011г. в касата на общината.

6. Оглед на обекта – всеки работен ден от 10.00ч. до 17.00ч.

7. Заявления за участие се подават в деловодството на ОбА – гр.Чепеларе, ул.“Беломорска” 44Б, в срок до 12.00ч. в деня на провеждане на търга.

Заповедта да се обяви на населението за сведение и на Мл. експерт “Общинска собственост” за изпълнение.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл


ЗАПОВЕД № 272 ЗАПОВЕД № 272
дата на публикуване: 2011-08-17 13:16:21 | големина: 30.00 KB
|