Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 293

На основание чл.124, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.38, ал.1 от ППЗОЗЗ, Решение № 542, взето с протокол № 28 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 26.11.2009 г., както и писмо вх.№ 94-00-38 / 21.10.2009 г. от граждани – собственици на земеделски имоти в масив 63 в местност „Долна махала”, землище на гр. Чепеларе и молба вх.№ 94-Ж-16 / 01.11.2010 г. от Жечка Костадинова Петрова

заповед № 293 заповед № 293
дата на публикуване: 2011-08-08 08:19:42 | големина: 66.00 KB
|