РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ - КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ – ФАЗА І

От 15.07.2011 г. стартира работа на терен по Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза І” с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания - Консорциум „НАТУРА България“.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния
бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Бенефициент по проекта е дирекция Национална Служба за Защита на Природата на Министерство на
Околната Среда и Водите.

файл файл
дата на публикуване: 2011-08-08 13:32:54 | големина: 263.00 KB
|