Новини

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян организира информационна среща в община Чепеларе на 12 юни 2014 г. (четвъртък) от 10,30 ч., в залата на Общинска администрация - Чепеларе.

Основната цел на срещата е бъдат представени възможностите за финансиране на идеи на различни групи бенефициенти, които съществуват в рамките на оперативните програми в България през новия програмен период 2014 – 2020.

В допълнение ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ – Смолян, в която участниците в срещата ще получат отговори на индивидуални въпроси за други възможности за финансиране през новия програмен период.

На срещата са поканени представители на образователни и обучителни институции, oбщинска администрация, неправителствени организации, социално–икономически партньори на местно ниво и заинтересовани граждани.

ОИЦ – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001.

 

За повече информация:

Зорица Ставрева

Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Областен информационен център – Смолян

4700 Смолян, бул. „България” 12

Тел.: 0301 888 05

E-mail: oic.smolyan@eufunds.bg

             z.stavreva@eufunds.bg