ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

ПРОЕКТ BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”

На 02.06.2014 г. приключи предлагане на социалните услуги по проекта „Център за услуги в домашна среда - Чепеларе”. Той се реализира от Община Чепеларе съгласно договор BG051PO001-5.1.04-0154-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Договорената общата стойност на проекта е 191 690,55 лв., а продължителността - 18 месеца.

Създаден бе Център за услуги в домашна среда, към който бяха наети 25 безработни лица - 12 домашни помощници, 6 лични асистенти, 6 социални асистенти и 1 управител.

За период от 12 месеца персоналът на центъра предостави социални услуги на общо 68 потребителиот град Чепеларе и 5 кметства в общината - възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания. Предоставянето на почасови услуги на нуждаещите се лица се изразяваше в помощ за поддържане на лична хигиена, при хранене и вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до болнично заведение; Предоставяха се почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя; При почасовите услуги в подкрепа на социалното включване потребителите получаваха помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, за придружаване при посещения на културни мероприятия, при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции и всякаква друга дейност, изразена в социална работа с представителите на целевата група.

Изпълнението на дейностите по проекта допринесе за създаването на условия потребителите, ползвали услугите „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник” да водят достоен живот в семейната си среда, а членовете на техните семейства – да имат активен професионален живот.

В изпълнение на дейностите бяха проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и бяха сключени договори с изпълнители за: публичност по проекта, обзавеждане и оборудване на Центъра за услуги в домашна среда – Чепеларе; доставка на работно облекло и лични предпазни средства;

Проведоха се въвеждащо и две поддържащи/надграждащи обучения на домашните помощници, личните и социални асистенти, с цел осигуряване на професионална грижа и постигане на стандарти на услугите.

С оглед постигане на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, съгласно сключения договор за изпълнение на проекта, община Чепеларе ще осигури устойчивост на ЦУДС поне една година след приключване на дейностите и одобрение на окончателния доклад по проекта.

След съответно решение на ОбС – Чепеларе финансирането на дейността на ЦУДС за предоставяне на социални услуги ще продължи със средства от общинския бюджет.