Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № 212 от 31.05.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал.1, т. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ ХІІ-1130 и УПИ ХІІІ-1131 в кв.126 по плана на с. Павелско с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б. 

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2014-06-04 11:08:19 | големина: 63.00 KB
|