Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-К-7 от 30.04.2014 г.

Община Чепеларе на основание чл.61, ал.1 от АПК съобщава, че със Заповед № 162 от 30.04.2014 год. е одобрен:

Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за промяна на уличната регулация от о.т.154 до о.т. 157 по плана на с.Забърдо по представена Транспортно-комуникационна схема и съобразен с изискванията на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив по регулационни линии, показани със син и червен цвят на представения ПУП.

Заповедта и скицата се намират в Община Чепеларе, ет.I, стая № 2 и може да се прегледа от заинтересованите собственици на засегнатите имоти, които имат право в 14 дневен срок от подписване или /получаване/ на настоящото съобщение да направят писмено възражение чрез Кмета на Община Чепеларе до Административен съд гр.Смолян в 2 екземпляра.

СЪОБЩЕНИЕ № 94-К-7 от 30.04.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-К-7 от 30.04.2014 г.
дата на публикуване: 2014-05-27 15:31:20 | големина: 67.00 KB
|