Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Община Чепеларе съобщава, че е издадена заповед № 184 от 20.05.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл. 150 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за допускане изработването на проект за комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни съставни части:

  1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация за УПИ ІІ-Болница в кв.24 по плана на на гр. Чепеларе и нова улична регулация.
  2. Инвестиционен проект за обект: „Улица от (о.т. 144 – о.т. 176) до о.т. 177 и паркинг на улица „Беломорска” гр. Чепеларе”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.