Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 21 от 07.04.2014 г.

Дирекция УТ при Община Чепеларе на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Разрешение за строеж № 21 от 07.04.2014 г. е разрешен строеж: „Вътрешно преустройство на стопанска сграда за жилищни нужди и частична надстройка” в УПИ ІІІ – 547, кв 65, по плана на с. Хвойна, община Чепеларе.

Одобрените проекти и Разрешението за строеж се намират в Дирекция УТ при Община Чепеларе, ет.I, стая № 8 и може да се разгледат от заинтересованите собственици на засегнатите имоти, които имат право в 14 дневен срок от подписване или /получаване/ на настоящото съобщение да направят писмено възражение чрез Община Чепеларе пред РДНСК Южен централен район – Сектор Смолян.