Обявления и заповеди

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

За изясняване на общественият интерес на основание чл. 5, an. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с публикувани изменения в ДВ, бр. 94 от 2012г. за инвестиционно предложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ГАМА ЕНЕРДЖИ" ООД, седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. България N~22A;

ОБЯВА  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
дата на публикуване: 2014-05-15 15:09:45 | големина: 308.11 KB
|