Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издаденазаповед № 154 от 28.04.2014г. на Кмета на Община Чепеларена основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ,във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т. 6 от ЗУТ за допускане изработването напроект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояванеза имотс идентификатор 80371.241.369, попадащ в УПИ ІІ-369 и УПИ ІІІ-369 в кв.108по планана гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване по задължителни и ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Ц”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.