Открити процедури

Строителен надзор по време на строителството по инвестиционен проект № 21/321/01435 на Община Чепеларе” Обекти на инвестицията: Обект „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500;” Обект „Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска;” Обект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103
Дата на публикуване: 2014-04-28 15:32:05

Възложител:

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Преписка:

00064-2014-0005

Процедура:

Открита процедура

Описание:

Обектът на поръчката е упражняване на строителен надзор в обхвата на ЗУТ за строеж от втора категория, по смисъла на чл.137,ал.1,т.2 от ЗУТ. Техническите лица, определени от строителния надзор, съставят актове и протоколи в хода на строителството на обекта след извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ за съответните извършени СМР. Консултантът за упражняване на строителен надзор осъществява контрол и по количествата на изпълняваните СМР, като проверява и подписва изготвените за това актове. Консултантът за упражняване на строителен надзор участва в състава на приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа с цел издаване на разрешение за ползване на същия.

Краен срок за закупуване на документация

10.06.2014г.

Краен срок за подаване на оферти:

19.06.2014 г.

Състояние

ЗАТВОРЕНА


СЪОБЩЕНИЕ  за  Промяна датата на отваряне на оферти СЪОБЩЕНИЕ за Промяна датата на отваряне на оферти
дата на публикуване: 2014-04-28 15:32:05 | големина: 146.56 KB
|
Уведомление за отваряне на ценови оферти Уведомление за отваряне на ценови оферти
дата на публикуване: 2014-07-22 11:07:55 | големина: 452.30 KB
|