ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

ПРОЕКТ BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”

Информация за напредъка и постигане на критериите за резултат във връзка с изпълнението на проект „ Център за услуги в домашна среда-Чепеларе“ Община Чепеларе, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз и изискванията на ОП „РЧР” за информираност и публичност  

Продължава изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-5.1.04-0154-C-0001 „Център за услуги в домашна среда-Чепеларе“ към Община Чепеларер, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

До 10.04.2014 г. са обслужени 68 души, към момента 56 потребители от Община Чепеларе ползват социална услуга по проекта. Това са предимно самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания, които по различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация.

Потребителите получават комплексни качествени услуги за удовлетворяване на индивидуалните им потребности.

Назначени са 24 лица персонал, от които 12 са в гр. Чепеларе и 12 в населените места – с. Богутево, с. Забърдо, с. Хвойна, с. Павелско, с. Малево.

При обслужването на потребителите персонала за предоставяне на социалната услуга по проекта попълва дневници на потребителите, в които описват дейностите, които извършват в дома на потребителя.

Изпълнението на дейностите по проекта допринася за създаването на условия за хората с увреждания и възрастните хора да водят достоен живот в семейна среда, а членовете на техните семейства – да имат активен професионален живот. От това са облагодетелствани не само потребителите на услугата и техните семейства, но също и всички заинтересовани страни, които са привлечени в проекта.

При извършване на проверки в дома на потребителите във връзка с контрола на качественото предоставяне на услугата, екипът на проекта констатира, че социалната услуга се приема много добре от потребителите в цялата община.

По време на целия период на реализация, постигнатите резултати и ефекти по проекта ще бъдат предоставяни на общественото внимание и на всички заинтересовани по проекта страни.