Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 279

На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал.2 и чл.110, ал1, т.1 от ЗУТ и заявления с вх.№ 70-00-257 / 22.07.2010 г. и вх.№ 26-00-456 / 30.06.2011 г. от „ЕНЕКО” ЕООД гр. Пловдив, Кметът разрешава  „ЕНЕКО” ЕООД гр. Пловдив да възложи да се изработи ПУП – Парцеларен план за обект: Заливна площ при водохващането на МВЕЦ „Десислава” на р. Чепеларска в землищата на с. Богутево и с. Хвойна, общ. Чепеларе за част от поземлен имот № 032001, за която част е образуван поземлен имот № 032003 и част от поземлен имот № 032001, за която част е образуван поземлен имот № 032004 в местност „Шумака – Дъбака”, землище на с. Богутево; поземлен имот № 000513, от който са образувани поземлен имот № 000531 и поземлен имот № 000007; част от поземлен имот № 000393, за която част е образуван поземлен имот № 000424 в местност „Букова лъка”, землище с. Хвойна.

Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове публикувана в Д.в. бр.57 / 2001 г., изм. ДВ бр.68/2004 г., Наредба № 7 / 2004 г. на МРРБ. Към проекта да се представят становища от ОПУ, РИОСВ, РЗИ и МЗ.

Проектът да се представи в Общината за разглеждане от ОЕСУТ, окомплектован с актуални скици, парцеларен план, съгласуване с Държавна агенция по горите, геодезическо заснемане и се изработи в М 1:1000.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете по чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 279 Заповед 279
дата на публикуване: 2011-08-05 16:16:09 | големина: 63.50 KB
|