Новини

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ В НСА

Национална спортна академия „Васил Левски” предлага магистърска програма „Младежки дейности и спорт” с насоченост към европейските измерения на физическото възпитание и спорта като инструменти за реализиране на младежки социални политики. 

Програмата дава възможност за придобиване на допълнителна образователна и професионална квалификация в контекста на изискванията за продължаващо обучение и учене през целия живот. 

Магистърската програма е създадена в отговор на актуална обществена потребност от специалисти със знания и компетентности в европейските измерения на младежките дейности. Тя е единствената образователна програма в България, която дава професионални знания и квалификация в сферата на младежките дейности. 

Успешно завършилите програмата ще придобият професионалната квалификация „магистър по младежки дейности и спорт” и ще могат да работят и като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в недържавни стопански и нестопански организации, в национални и международни организации, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти в управлението на младежта, физическото възпитание и спорта. 

Повече информация за новата програма, можете да откриете ТУК http://www.nsa.bg/bg/page,1572 

Източник: http://www.bulsport.bg/i.php/trainings/view.html?nid=8775