Обявления и заповеди

Съобщение № 39-00-38 от 31.03.2014 г. за собствениците в ГПК Пампорово

Във връзка с обявяване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 80371.244.84, попадащ в УПИ Х-За озеленяване, УПИ ХІ-Сладкарница и УПИ За СБХ за нуждите на ОНС - Смолян в кв.8 по плана на к.к.Пампорово по реда на § 4 от ДР на ЗУТ на съсобствениците в ГПК „Пампорово”, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 39-00-38 от 31.03.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 39-00-38 от 31.03.2014 г.
дата на публикуване: 2014-03-31 12:26:43 | големина: 67.50 KB
|