Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 271

На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-М-150 / 06.07.2011 г. от Мария Георгиева Дафова и Георги Александров Пушкаров, Кметът разрешава Мария Георгиева Дафова и Георги Александров Пушкаров да изработят ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 58517.23.29 в местност „Проглед” по кадастралната карта на с. Проглед с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.

Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове публикувана в Д.в. бр.57 / 2001 г., изм. ДВ бр.68/2004 г., Наредба № 7 / 2004 г. на МРРБ.

Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ, схеми: “Ел.” и “В и К” части, съгласувани с експлоатационните дружества и транспортно комуникационна схема – пътна част за достъп от съществуваща пътна мрежа. Улиците да бъдат с необходимия габарит, съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.

Проектът да се представи в Общината за разглеждане в ОЕСУТ, окомплектован с актуална скица, скица – извадка от действащата регулация, извадка от имотния регистър към кадастралната карта на с. Проглед за заинтересуваните собственици и съседи, изготвена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян, геодезическо заснемане и се изработи в М 1:1000.

Преписката ще послужи пред Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” гр. Смолян за утвърждаване на площадка за проектиране, промяна предназначението на земята за неземеделски нужди.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете по чл.215, ал.1 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 271 Заповед 271
дата на публикуване: 2011-08-05 16:15:34 | големина: 64.00 KB
|