Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Община Чепеларе съобщава, че е издадена заповед № 109 от 24.03.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.240.1084, за който е отреден УПИ ХVІІ-1084 в кв.48 по плана на гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване по задължителни и ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жс”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.